Alapító okirat

 

 

 

 

Kovács János elhatározta, hogy a bajbajutottak megsegítésének céljából

A L A P Í T V Á N Y - t

hoz létre.

1. Az alapító megnevezése és címe:

Kovács János
1224 Budapest, Szilvafa u.56.

2. Az alapítvány neve, székhelye, működési formája, időtartam:

2.1. Neve: MAGYAROK, TEREPJÁRÓKKAL A BAJBAJUTOTTAKÉRT ALAPÍTVÁNY

2.2. Székhelye: 1224 Budapest, Szilvafa u. 56.

2.3. Működési formája: Az alapítvány jogi személyként működik, és közérdekű célokat szolgál.

2.4. Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

3. Az alapítvány célja:

3.1. Az alapítvány célja, hogy speciális eszközökkel, így különösen terepjárásra alkalmas járművekkel nyújtson segítséget olyan esetekben, amikor a szokásos eszközökkel és módszerekkel nem, vagy csak számottevő nehézségek árán és késedelemmel lehetséges segíteni balesetet szenvedett, bajba jutott személyeken.

3.2. Az Alapítvány belföldön és nemzetközi szinten (elsősorban a környező országokban) a rendfenntartó szervezetekkel (rendőrség, mentők, tűzoltóság) együttműködve, az õ munkájukat elősegítve fejti ki működését. Különösen olyan esetekben, körülmények között folytatja tevékenységét, amely körülmények között a hivatásos testületek meghatározott okok (pl. a rossz terep, látási-, vagy időjárási viszonyok) miatt nem képesek hatékonyan teljesíteni. Az alapítvány az arra illetékes rendőri (rendészeti) szervek hívása (megbízása), külön jogszabály felhatalmazása alapján jár el konkrét esetekben. (1994. évi XXXIV. Tv.)

3.3. Az Alapítvány belföldön és nemzetközi szinten (környező országokban) a hasonló, mentési feladatokat ellátó civil szervezetekkel együttműködve, az õ munkájukat is elősegítve jár el.

3.4. Az illetékes szervezetek megkeresése alapján segítséget nyújt különleges vészhelyzetekben, a katasztrófák elhárításában. (Árvíz, tűzvész, havazás, viharkárok, hegyomlás, földrengés, stb. - 1997. évi LXXIV.Tv. -)

3.5. Bajba jutott állampolgárok segítése. (Árokba csúszás, havazás, emberi mulasztásból származó, amúgy nem általános vészhelyzetnek minősülő károk elhárítása, stb.)

3.6. Környezetvédelmi tevékenységek.

3.7. Off-road mint sport népszerűsítése.

 

3.8. Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységére fordítja. A alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. Az Alapítvány várható éves bevétele az 5.000.000.-Ft-ot nem haladja meg.

3.9. A alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek kell gondoskodnia. (1994. évi XXXIV. Tv. 1.§ (2) bek. j. pontja, az 1994. évi LXXIV. Tv. 2.§ (1) bek. 14.§ e. pontja, 30/1998. (VI.24.) BM-HM-NM-PM együttes rendelet 10.§, 1996. évi XXXI. Tv. és az 1996. évi XXXVI. Tv.)

3.10. Az Alapítvány ilyen módon segítséget nyújt a rendőri, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szervezeteknek, segítséget nyújt ezen szervezetek jogszabályban definiált feladatik ellátásához, a kárelhárítás, személy- és vagyonvédelem területén.

4. A alapítvány induló vagyonának meghatározása:

4.1. Az alapító az alapítvány létrehozásakor 100.000.- Ft induló vagyont biztosít a fentebb meghatározott célok megvalósítására irányuló működés céljára. Ez az összeg elégséges a működés megkezdéséhez.

5. A alapítvány jellege és a csatlakozás szabályai:

5.1. A alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy tagként csatlakozhat, amennyiben az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja és a alapítvány vagyonát bármely módon gyarapítja.

6. A alapítványi vagyon felhasználása, gazdálkodás:

6.1. Az alapítvány saját vagyonából folyamatosan gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról. Az alapítvány céljaira a Kuratórium döntése alapján felhasználható az alapítványi vagyon, annak tőkehozadéka, az alapítvány vállalkozásának a bevételei és egyéb bevételei. Az alapítvány vagyonává válnak a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket a Kuratórium elfogadja. Az alapítvány vagyona felhasználható az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítására és az alapítvány működési költségeinek fedezetére.

7. A alapítvány működése:

7.1. A alapítvány kezelő szerve a Kuratórium.

A Kuratórium a hatályos jogszabályok keretein belül és jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében. A Kuratórium tagjainak száma: 5 fő. A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időre és hívja vissza. Ha a Kuratórium tevékenységével a alapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet jelölhet ki.

 

A Kuratórium összetétele:

Név: Hencz László  (elnök)
Lakcím:

Név: Szerdahelyi Balázs  (titkár)
Lakcím:

Név: Gál Péter Gergely  (tag)
Lakcím:

Név: Kovács János  (tag)
Lakcím:

Név: Kertész Viktória  (tag)
Lakcím:

7.2. A Kuratórium legalább évente ülésezik (rendes ülés). Az éves rendes ülést a Kuratórium elnöke hívja össze a napirend megjelölésével. A Kuratórium bármely tagja kezdeményezheti az elnöknél az ülés összehívását, ugyancsak a napirendi pont megjelölésével. A meghívókat az elnök kézbesíti. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Bármelyik kurátor jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát az ülés előtt legalább három nappal ismerteti a Kuratórium többi tagjával. Az éves rendes ülésen az elnök (vagy akadályoztatása esetén a Kuratórium egy tagja) előterjeszti, elfogadásra javasolja a Alapítvány éves tevékenységét. Az éves beszámolót a testület 2/3-os minősített többséggel hagyja jóvá. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium 2/3-os többséggel meghozott határozatával a nyilvánosságot kizárhatja. A Kuratórium egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg határozatait. Ettől eltérő rendelkezést kizárólag az Alapító Okirat tartalmazhat. Az Alapító Okirat rendelkezhet olyan kérdésekben történő döntésről, ahol a Kuratórium 2/3-os többséggel határoz.

7.3. A Kuratórium tevékenysége:

A Kuratórium felelőssége a Alapítvány céljaira rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, mely azonban csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van és azok közül az egyik az elnök vagy a titkár. A Kuratórium az alábbi témákban 2/3-os szótöbbséggel határoz:

- a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról, működtetéséről;
- a Kuratórium bármely tagjával szemben bizalmatlansági indítvány kezdeményezése az alapítónál visszahívása iránt.
- A közhasznú jelentés elfogadásáról

A Kuratórium mindenkori elnöke köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni és azt a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

Minden más ügyben a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését. A Alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat. A Kuratórium elnöke és titkára tevékenységét társadalmi munkában látja el.

7.4. Képviseleti és aláírási jog:

Az Alapítvány képviseletére Hencz László a Kuratórium elnöke jogosult. A Alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, vagy nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke nevét önállóan írja alá a jelen Alapító Okirat mellékletét képező aláírási címpéldánynak megfelelően. A bankszámláról való utalványozáshoz, továbbá a készpénz felvételéhez Hencz László elnök és Szerdahelyi Balázs titkár együttes aláírása szükséges.

7.5. A Kuratórium minden év március 31-ig beszámolni tartozik az Alapítónak az előző év működéséről és gazdálkodásáról. Köteles továbbá gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

7.6. A Kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, de feladatuk ellátásával kapcsolatos igazolt költségeiket az Alapítvány megtérítheti.

Összeférhetetlenségi szabályok

7.7. A Alapítvány kurátora és közeli hozzátartozója (Ptk.685.§. b. pont) az Ellenőrző Szerv tagjává nem választható meg. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

7.8. A alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

7.9. A kuratórium mindenkori elnöke avagy a Kuratórium által egyszerű többséggel megválasztott személy (a továbbiakban: Jegyző) olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodik, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható (jegyzőkönyv, határozatok könyve).

Nyilvánosság

7.10. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet, azok mindenki számára nyilvánosak. A Kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok ugyancsak nyilvánosak. A Kuratórium határozatainak rövid kivonatát (rendelkező rész) az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali célzattal az Alapítvány székhelyén betekintés céljából bárki rendelkezésére bocsátja. A Kuratórium nem titkosított döntéseinek teljes szövege, valamint a Alapítvány Alapító Okirata, annak módosításai, működési rendjéről készített esetleges dokumentumai ugyancsak bárki részéről megtekinthetőek, nyilvánosak.

8. A Alapítvány megszűnése:

8.1. Megszűnik a Alapítvány:

Törléssel, ha céljai teljes egészében megvalósulnak; vagy ha a bíróság megszűnteti.

8.2. Megszűnése esetén az alapítvány vagyona az alapítót vagy annak jogutódját illeti meg azzal a kikötéssel, hogy azt köteles karitatív célra fordítani.

9. Záró rendelkezések:

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. Tv. (Ptk.), az 1989. évi II. tv.(a továbbiakban: Etv.), valamint a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) az alapítványokra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

Az Alapító Okiratot csak az alapító módosíthatja. Az Alapító Okiratban foglaltakat az alapító megismerte, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

Jelen Alapítványt a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételt követően a Alapítvány nem vonható vissza.


Budapest, 2010. 06. 25.

 

 

                                                           ...............................................................
                                                                               Kovács János
                                                                                    Alapító